ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BVBA CREDISOLV

1. DEFINITIES

De volgende definities zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen partijen:

 1. CREDISOLV: De bvba CREDISOLV met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20E en met ondernemingsnummer BE0832.756.876
 2. Klant: Een natuurlijk persoon, een zelfstandige, een rechtspersoon of een feitelijke vereniging.
 3. Debiteur: De schuldenaar van de klant.
 4. Schuldvordering: De geldelijke prestatie die de debiteur aan de klant verschuldigd is ingevolge overeenkomst tussen de klant en de debiteur.
 5. Opdracht: De aanvraag vanwege de klant tot overeenkomst tussen de klant en CREDISOLV, waarbij deze laatste gemachtigd wordt de schuldvordering van de klant te innen bij de debiteur.
 6. Minnelijke invordering: Alle werkzaamheden ter inning van de schuldvordering met uitzondering van het aanhangig maken van een procedure voor de rechtbank.
 7. Gerechtelijke invordering: het aanhangig maken van een procedure voor de rechtbank ter inning van de schuldvordering.
 8. Betwisting: Elke geschreven mededeling van de debiteur of een gemachtigde van de debiteur waarbij de schuldvordering geheel of gedeeltelijk betwist wordt.
 9. Dossierrecht: De vaste vergoeding verschuldigd door de klant aan CREDISOLV voor de invordering van de schuldvordering.
 10. Commissierechten: de variabele vergoeding verschuldigd door de klant aan CREDISOLV voor de invordering van de schuldvordering op basis van de op de website (www.credisolv.be) gepubliceerde gegevens tenzij andere contractuele afspraken.
 11. Advocatenkantoor: Kantoor van advocaten ingeschreven aan een Belgische Balie, en dat gelast wordt met de gerechtelijke invordering van de schuldvorderingen, mits uitdrukkelijk instemming van de klant.

 

2. TOEPASSINGSGEBIED

 1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen CREDISOLV en de klant. De klant bevestigt uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant in de contractuele relatie met CREDISOLV wordt uitgesloten
 3. De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de overeenkomst mee. De nietige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk zal aansluiten met de bedoelingen die aan de overeenkomst ten grondslag ligt.
 4. Een bijkomende clausule kan hier worden ingevoerd: “… Behoudens andersluidende bepaling, zal CrediSolv slechts schuldvorderingen lastens debiteuren die hun woonplaats of maatschappelijke zetel in het koninkrijk België hebben.

 

3. BESTELLING - AANVAARDING

 1. De overeenkomst tussen de klant en CREDISOLV komt tot stand op het ogenblik dat CREDISOLV de opdracht uitgaande van de klant uitdrukkelijk aanvaardt.
 2. De Klant kan een opdracht overmaken aan CREDISOLV, hetzij persoonlijk aan de vertegenwoordiger van CREDISOLV hetzij via het web (online), per e-mail, per fax of gewone post.
 3. De opdracht dient alle nuttige gegevens te bevatten omtrent de klant zelf, de schuldvordering(en) en de debiteur.
 4. CREDISOLV behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren.
 5. CREDISOLV heeft tevens het recht om de overeenkomst met de klant over te dragen aan een derde. CREDISOLV zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van een dergelijke overdracht.

 

4. DUURTIJD – BEËINDIGING

 1. De overeenkomst tussen CREDISOLV en de klant is van onbeperkte duur, en kan door beide partijen op elk ogenblik worden beëindigd.
 2. Elke beëindiging van de opdracht dient schriftelijk te gebeuren.
 3. CREDISOLV beëindigt hoe dan ook de overeenkomst bij de inning van de schuldvordering, alsook wanneer de schuldvordering oninbaar blijkt. De overeenkomst wordt eveneens beëindigd bij betwisting door de debiteur. Een schuldvordering is onder meer oninbaar, wanneer de debiteur niet kan worden gelokaliseerd in het koninkrijk België.
 4.  In geval van beëindiging van één of meerdere dossiers of de volledige samenwerking, blijft de klant in elk geval betaling van het dossierrecht, commissies of elk afgesproken vergoeding op het totaal te vorderen bedrag, verschuldigd aan CREDISOLV, alsook betaling van een pro rata gedeeltelijke inning.
 5. Indien CREDISOLV bij de invordering van de schuldvordering van de klant, kennis krijgt van het bestaan van een samenloop (faillissement, collectieve schuldenregeling, …) of beschermingsmaatregelen (Wet Continuïteit Ondernemingen), wordt aangifte gedaan van de schuldvordering, waarna de overeenkomst tussen CREDISOLV en de klant beëindigd wordt.

 

5. OPDRACHT

 1. De klant machtigt CREDISOLV om in zijn/haar naam alle mogelijke handelingen te stellen ter minnelijke invordering van de schuldvordering.
 2. Aanlevering van dossiers geldt als onvoorwaardelijke opdracht tot onmiddellijke opstart van de invorderingsprocedure. 
 3. Deze machtiging betekent onder meer dat het aan CREDISOLV is toegestaan om:
  - de debiteur(en) van de klant schriftelijk en telefonisch aan te spreken;
  - gelden vanwege de debiteur te ontvangen;
  - intresten, schadevergoedingen en kosten in rekening te brengen;
  - redelijke afbetalingsplannen af te sluiten;
  - opzoekingen omtrent de debiteur te verrichten.    
 4. CREDISOLV onderneemt binnen de wettelijke voorschriften en termijnen de stappen die zij noodzakelijk acht ter inning van de schuldvordering van de klant.
 5. Adresopzoekingen worden aan een vast tarief doorgerekend aan de klant.
 6. De klant onthoudt er zich van om - vanaf de opdracht – zelf regelingen af te sluiten met de debiteur(en), om zelf invorderingsmaatregelen te treffen of afbetalingsplannen toe te staan. De kant heeft de plicht iedere betaling door de debiteur aan de klant te melden aan CREDISOLV.
 7. Bij inning van de schuldvordering wordt het beschikbaar saldo overgemaakt aan de klant, onder aftrek van de vergoedingen verschuldigd aan CREDISOLV. Iedere betaling verricht door de debiteur strekt eerst tot vergoeding van de kosten of de vergoedingen van CREDISOLV.

 

6. GERECHTELIJKE INVORDERING

 1. In geval de schuldvordering niet of niet geheel kan worden geïnd door middel van de minnelijke invordering, zal CREDISOLV een voorstel tot gerechtelijke invordering richten aan de klant.
 2. Mits toestemming van de klant, wordt het dossier vervolgens toevertrouwd aan het advocatenkantoor.
 3. De klant aanvaardt dat CREDISOLV alle nuttige informatie omtrent de klant, de debiteur en de schuldvordering overmaakt aan het advocatenkantoor. De klant verbindt er zich anderzijds toe bijkomende informatie op eerste verzoek aan het advocatenkantoor te bezorgen.
spacer

7. INFORMATIE - MELDINGSPLICHT

 1. De klant verbindt er zich toe alle nuttige informatie mede te delen aan CREDISOLV bij aanvang van de opdracht.
 2. Deze informatie omvat onder meer:
  - naam, adres, telefoonnummer, ondernemingsnummer van de klant;
  - naam, adres, telefoonnummer, ondernemingsnummer van de debiteur;
  - beschrijving schuldvordering (referentie, datum, etc.), hoofdsom, toepasselijke intrestvoet en schadebeding, eventuele tussengekomen betalingen;
  - fotokopie facturen, algemene voorwaarden, fotokopie ingebrekestellingen, fotokopie antwoorden van de debiteur;
 3. CREDISOLV behoudt zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten, zolang de klant deze informatie niet mededeelde, en zonder dat enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn.
 4. De klant verbindt er zich toe elke adreswijziging of wijziging van de maatschappelijke zetel van de klant dan wel van de debiteur onmiddellijk mede te delen aan CREDISOLV.
 5. De klant verbindt er zich tevens toe om tijdens de minnelijke invordering, elke betwisting van de schuldvordering en elke betaling door de debiteur rechtstreeks ter attentie van de klant, onmiddellijk te melden aan CREDISOLV.
 6. De kosten van CREDISOLV ingevolge laattijdige mededeling van hoger vermelde informatie zijn verschuldigd door de klant.

 

8. BETWISTING

 1. In geval van betwisting van de schuldvordering door de debiteur, wordt in eerste instantie bemiddeld. Bij gebreke aan gunstig resultaat, wordt de overeenkomst tussen partijen onmiddellijk beëindigd.
 2. De klant verbindt er zich toe CREDISOLV hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 3. Mits toestemming van de klant, wordt het dossier vervolgens toevertrouwd aan het advocatenkantoor.
 4. In geval van betwisting, blijft de klant in elk geval betaling van het dossierrecht verschuldigd aan CREDISOLV.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De minnelijke invordering geschiedt voor rekening en op risico van de klant.
 2. CREDISOLV kan nooit aansprakelijk zijn voor schade van de debiteur ingevolge de invordering van de schuldvordering van de klant.
 3. De klant zal CREDISOLV vrijwaren voor alle aanspraken die de debiteur of derden op CREDISOLV kunnen laten gelden ingevolge de verrichte werkzaamheden in opdracht van de klant.
 4. De klant is hoe dan ook aansprakelijk voor de informatie die zij aan CREDISOLV ter beschikking stelt met betrekking tot de te innen schuldvordering en de identiteit van de debiteur(en).
 5. CREDISOLV kan nooit aansprakelijk zijn voor valutaverlies.
 6. De klant draagt het risico op bevrijdende verjaring  in het voordeel van de debiteur. CREDISOLV zal nooit aansprakelijk zijn voor de schade ingevolge verjaring van de schuldvordering.
 7. CREDISOLV is niet aansprakelijk voor schade van de klant, tenzij de schade aan haar kan worden toegekend op grond van opzet of grove schuld.
 8. CREDISOLV zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die de klant lijdt ten gevolge van overmacht, te weten alle gebeurtenissen, die onafhankelijk zijn van de wil der partijen, en onder meer: oorlog, oproer, brand, overstromingen, natuurrampen, stakingen, gewapende overvallen, aanslagen, maar ook onderbrekingen van telefonie- en informaticasystemen, fouten of vertragingen te wijten aan andere organisaties en instellingen, zoals providers en internetservers, of andere gevallen die met overmacht kunnen worden gelijkgesteld.
 9. De aansprakelijkheid van CREDISOLV voor beroepsfouten is hoe dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor CREDISOLV verzekerd is ingevolge de polis beroepsaansprakelijkheid.

 

10. GEHEIMHOUDING

 1. CREDISOLV en de klant verbinden er zich toe alle commerciële en technische bedrijfseigen gegevens die zij vanaf de aanvang van huidige overeenkomst van elkaar vernemen, geheim te houden.
 2. Niettegenstaande zullen partijen hun medewerking verlenen aan alle gerechtelijke procedures en onderzoeken van gerechtelijke instanties, om misdrijven op te sporen. Deze medewerking kan nooit aanleiding tot schadeloosstelling geven.
 3. Wordt als vertrouwelijk beschouwd, alle informatie die als dusdanig door een partij wordt aangeduid, alsook alle informatie die door haar aard of door de omstandigheden als vertrouwelijk moet worden beschouwd.
 4. De klant aanvaardt dat zijn logo en naam door CREDISOLV mogen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, zoals bijvoorbeeld vermelding op de website en in brochures.

 

11. BEWARING

 1. CREDISOLV is niet aansprakelijk voor de bewaring van de door de klant ter beschikking gesteld stukken.
 2. De klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken en de informatie met betrekking tot de schuldvordering.

 

12. PRIJS

 1. Behoudens andersluidende afspraken, zal CREDISOLV aan de klant verzoeken bij aanvang een dossierrecht te willen regelen. Bij gebreke aan betaling vanwege de klant zal CREDISOLV haar prestaties opschorten, zonder dat enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd kan zijn.
 2. Behoudens anders overeengekomen worden adresaanvragen uitgevoerd na retour afzender o.w.v. verkeerd adres. Hiervoor wordt een vaste kostprijs van € 15 per adresaanvraag aangerekend.
 3. De facturen van CREDISOLV zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van CREDISOLV
 4. Het saldo van de factuur dient vereffend te worden binnen de acht dagen na de factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst.
 5. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15 procent van het totale factuurbedrag, met een minimum van 35,00 euro. Daarenboven brengt elk onbetaald gebleven bedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege nalatigheidintrest op van 12 procent vanaf de vervaldag van de factuur tot de algehele betaling.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTBANK

 1. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Mechelen bevoegd.
 2. Deze rechtbanken zullen enkel het Belgisch recht toepassen.

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


Een door ons IT-departement ontwikkeld softwareplatform.
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer