Onze diensten » Juridische invordering

Rekentools

spacer

Flexibele abonnementen (berekening)

Juridische Incasso geeft hogere slaagkans

Efficiënte juridische invordering

De meeste incassodossiers worden tijdens het minnelijke traject gunstig afgewerkt. Indien de minnelijke procedure niet tot een positief resultaat leidt kan voor de onbetaalde bedragen een gerechtelijke invordering worden gestart.

De medewerkers van onze afdeling Minnelijke invordering en de juristen werken op hetzelfde geïntegreerd softwareplatform.

Daar de juridische invordering voorafgegaan is door de minnelijke invorderingsprocedure zijn de voornaamste gegevens en bewijsstukken reeds voorhanden om via onderstaande procesflow de juridische stappen te zetten.

Ook wanneer facturen betwist worden kan de juridische procedure uitkomst bieden - in dat geval is een gepersonaliseerde aanpak nodig.

Indien het minnelijk invorderingstraject niet tot inning van de schuldvordering heeft geleid, kan tot gerechterlijke invordering worden over gegaan.

Deze gerechtelijke invordering geschiedt door onze juridische partners, hetzij onze advocaten en gerechtsdeurwaarders.

Hieronder vindt u een overzicht van de procedure.

Voorafgaand

Een gerechtelijke invordering brengt hoe dan ook gerechtskosten met zich mee. Deze kosten worden in principe verhaald op de schuldenaar, doch u dient rekening te houden met het spreekwoordelijke “een kei kan men niet stropen”.

Voorafgaand aan de gerechtelijke invordering, verdient het derhalve aanbeveling om een grondige screening te doen van de schuldenaar. (woonplaats/maatschappelijke zetel, solvabiliteitsonderzoek, beslagberichten, etc.) Onze juridische partners kunnen u daarin bijstaan. Zij zullen steeds trachten om zo proceseconomisch mogelijk te handelen.

Tevens zal voorafgaand het dossier worden samengesteld en nagekeken, opdat de geschikte procedure kan worden ingeleid en de procedurestukken correct kunnen worden opgesteld.

Invorderingsprocedure

De wetgever heeft een arsenaal aan invorderingsprocedures voorzien.

 • Klassiek traject

In een ‘klassieke’ gerechtelijke invorderingsprocedure brengt u de schuldenaar voor de rechtbank, die uitspraak zal doen over de vordering.

De procedure wordt ingeleid via een dagvaarding, dewelke betekend wordt door de gerechtsdeurwaarder aan de debiteur om te verschijnen op een welbepaalde dag voor de rechter. De gerechtsdeurwaarder draagt zorg voor de rolzetting van de zaak bij de rechtbank.

De kosten van deze tussenkomsten worden in eerste instantie gedragen door de eisende partij, doch worden achteraf verhaald op de verliezende partij.

De gerechtsdeurwaarder zal vooraf een voorschot vragen (+/- 400,00 EUR). Eens zijn tussenkomsten beëindigd zijn, ontvangt de opdrachtgever een factuur.

In specifieke materies, zoals huurzaken, kan de procedure tevens worden ingeleid middels verzoekschrift, waarbij de kosten aanzienlijk lager liggen.

Vervolgens – na dagvaarding of neerlegging van het verzoekschrift - zal u worden vertegenwoordigd op de inleidende zitting van de rechtbank, waar in principe vonnis wordt nagestreefd, desnoods bij verstek in geval van aanwezigheid van uw tegenpartij.

In geval van betwisting zal de rechtbank de zaak uitstellen, zodat partijen argumenten kunnen uitwisselen.

Wordt de zaak in beraad genomen, dan ontvangt uw advocaat in principe binnen de maand fotocopie van het tussen te komen vonnis.

Indien uw vordering ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, zal de tegenpartij normaliter veroordeeld worden tot betaling van de gerechtskosten, hetzij de dagvaardingskosten en een forfaitaire tussenkomst in uw advocatenkosten (de zgn. rechtsplegingsvergoeding).

U hebt dan op papier uw zaak gewonnen, doch dit vonnis dient nog uitgevoerd te worden vooraleer u daadwerkelijk betaling zal ontvangen.

 • Summiere rechtspleging

De wetgever heeft voor geringe geldschulden een soepelere procedure willen ontwerpen, de zgn. summiere rechtspleging om betaling te bevelen.

Indien u beschikt over een geschreven stuk uitgaande van uw schuldenaar waarin de schuld wordt erkend, kan er toepassing worden gemaakt van deze procedure.

De voordelen van deze procedure zijn enerzijds dat het minder kost (ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift, dus geen gerechtsdeurwaarderskosten, enkel kosten van rolzetting) en anderzijds dat het schriftelijk verloopt (zonder zitting).

Voorafgaand aan de opstart van de procedure dient enkel een laatste aanmaning te worden verstuurd, aangetekend met ontvangstbewijs. Bij het uitblijven van betaling door de tegenpartij, kan vervolgens binnen welbepaalde termijnen het verzoekschrift worden neergelegd.

Binnen de vijftien dagen na de indiening, zal de rechtbank dan het verzoek inwilligen of afwijzen.

Het tussen te komen vonnis heeft de waarde van een verstekvonnis, hetgeen in concreto betekent dat de debiteur de mogelijkheid heeft om verzet aan te tekenen tegen het vonnis wanneer hij meent ten onrechte veroordeeld te zijn.

Ook dit vonnis zal dienen te worden tenuitvoergelegd, alvorens u daadwerkelijk betaling ontvangt.

 • Invordering van onbetwiste geldschulden tussen handelaars

Sinds 2 juli 2016 werd een nieuwe procedure van kracht voor de invordering van niet-betwiste facturen in een B2B-context. (Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, de zogenaamde Wet Potpourri I)

De nieuwe regeling voorziet in een procedure buiten de rechtbank, waardoor belangrijke gerechtskosten kunnen vermeden worden (waaronder de dagvaardingskosten).

De vorderingen dienen betrekking te hebben op een schuld tussen ondernemingen. De procedure is derhalve niet geschikt voor facturen aan particulieren.

De advocaat beoordeelt bij aanvang of een vordering al dan niet betwist is. Wanneer dit niet het geval is, maakt hij het dossier rechtstreeks over aan de gerechtsdeurwaarder, die een laatste aanmaning verzendt aan de debiteur om binnen de maand te betalen, waarbij een antwoordformulier wordt gevoegd aan de aanmaning.

Volgt er geen betaling, gemotiveerde betwisting of worden er geen betalingsfaciliteiten overeengekomen, dan bekomt de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel inzake de onbetwiste schulden, en dit zonder tussenkomst van de rechtbank.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders richt een ‘Centraal register voor de invordering van onbetwiste schulden’ op, dat individuele gerechtsdeurwaarders uitvoerbare titels kan verlenen.

De gerechtsdeurwaarder kan vervolgens onmiddellijk overgaan tot tenuitvoerlegging.

Procedure van gedwongen tenuitvoerlegging

Eens u over een vonnis beschikt, zal dit vonnis moeten worden tenuitvoergelegd. Dit gebeurt door de gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder zal voor de kosten van tenuitvoerlegging ook voorschotten verzoeken aan de opdrachtgever. Deze kosten worden weliswaar verhaald op de tegenpartij.

In eerste instantie wordt de expeditie van het vonnis gelicht, en vervolgens betekend aan de tegenpartij. De gerechtsdeurwaarder zal m.a.w. het vonnis fysisch bezorgen aan de debiteur, opdat er geen discussie kan bestaan over de kennisname.

Vanaf deze betekening beginnen de termijnen voor verzet of hoger beroep te lopen.

Na verloop van deze termijnen, zal de gerechtsdeurwaarder de gedwongen tenuitvoerlegging verder zetten, te beginnen met een bevel tot betaling.

Betaalt de debiteur nog steeds niet, dan beschikt de gerechtsdeurwaarder over een reeks efficiënte middelen:

 • Roerend beslag: De meest waardevolle roerende goederen in het vermogen de debiteur worden opgeschreven. Een verkoopdag wordt georganiseerd. Bij gebreke aan vrijwillige betaling worden de goederen afgehaald en gerechtelijk verkocht.
 • Onroerend beslag: Beschikt de debiteur over een onroerend goed? Dan kan onroerend beslag worden gelegd. De tussenkomst van een notaris is noodzakelijk om de gerechtelijk verkoop te organiseren.

 • Derdenbeslag: Een doeltreffend uitvoeringsmiddel is het beslag onder derden. De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op goederen in het vermogen van derden, die op hun beurt schuldenaar zijn van uw debiteur. Dat gaat doorgaans om bankinstellingen of werkgevers.

De tegenpartij kan te allen tijde vrijwillig betalen, teneinde de uitwinning op zijn goederen of de goederen van derden te vermijden.

Wanneer naar aanleiding van een gedwongen tenuitvoerlegging (lees: verkoop) gelden worden gerecupereerd, dient te worden overgegaan tot evenredige verdeling, vermits u vaak niet de enige schuldeiser bent.

Een procedure gedwongen tenuitvoerlegging kan – afhankelijk van de houding van tegenpartij – geruime tijd duren.

Procesflow juridische invordering

Opening dossier Dagvaarding Zitting rechtbank Uitvoering vonnis Afsluiting dossier

1. Opening dossier

 • Opening dossier (inbreng gegevens cliënt, nazicht identiteit debiteur)
 • Samenstelling dossier (facturen, algemene voorwaarden, ingebrekestelling)

2. Dagvaarding

 • Ontwerp dagvaarding (nazicht afrekening, nazicht bevoegdheid)
 • Brief aan gerechtsdeurwaarder (verzoek tot dagvaarding)
 • Brief cliënt (bijlage ontwerp dagvaarding)
 • Betekening dagvaarding + rolzetting door gerechtsdeurwaarder

3. Zitting rechtbank

 • Ontvangst afschrift dagvaarding (kennisname van de vaststelling voor de rechtbank)
 • Tussenkomst melden aan rechtbank (verzoek zaak aanhouden)
 • Brief aan cliënt (omtrent de vaststelling voor de rechtbank)
 • Vertegenwoordiging ter zitting van de rechtbank
 • Mogelijke scenario’s:
  • verstek
  • afbetalingsfaciliteiten
  • uitstel
  • betwisting
 • Brief aan client (verslag verloop van de zitting)

4. Uitvoering vonnis

 • Vrijwillige uitvoering
  • Briefwisseling met debiteur (afbetalingsplan)
  • Registratie betaling(en)
  • Briefwisseling met cliënt
 • Gedwongen uitvoering
  • Expeditie lichten ter griffie
  • Redactie afrekening
  • Aangetekend schrijven aan gerechtsdeurwaarder (verzoek betekening en uitvoering)
  • Betekening vonnis door gerechtsdeurwaarder met bevel tot betaling
  • Nazicht door gerechtsdeurwaarder van uitvoeringsmogelijkheden
  • Uitvoerend beslag
  • Opvolging uitvoering
  • Briefwisseling met cliënt
  • Briefwisseling met gerechtsdeurwaarder
  • Registratie betaling(en)

5. Afsluiting dossier

 • Schuldvordering (geheel of gedeeltelijk) gerecupereerd
  • Afrekening
  • Eindstaat aan cliënt
  • Doorstorting beschikbaar saldo
  • Afsluiting dossier
 • Schuldvordering oninbaar (faillissement, collectieve schuldenregeling, onbeheerde nalatenschap, debiteur onvindbaar, etc.)
  • Briefwisseling curator, schuldbemiddelaar, etc.
  • Eindstaat aan cliënt
  • Afsluiting dossier

Door deze juridische invordering toe te vertrouwen aan CrediSolv kan u opnieuw focussen op uw kernactiviteiten terwijl wij zorgen voor professionele inning.

Onze toegevoegde waarde:

 • Verhoging van efficiëntie en produktiviteit dankzij uitbesteding debiteurenopvolging op maat
 • Op een deontologische en ethische manier uw imago en verkoopsactiviteiten verzoenen met een efficiënte schuldinvordering
 • Ons bekwaam contact center beantwoordt en benadert uw debiteuren
 • Onderzoeken van de solvabiliteit van uw debiteur en advies geven over haalbaarheid van uw vordering.
 • Verminderd risico dankzij naadloze overgang van minnelijke naar juridische invordering.
 • Onze afdeling minnelijke invordering en de advocaten werken op hetzelfde geïntegreerd software platform.

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


Ons klantenportaal, uw garantie voor transparantie.
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer