Privacy Statement

 

 

CrediSolv eerbiedigt uw privacy. Voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, verwerkt CrediSolv persoonsgegevens.

CrediSolv kan de zowel de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke als die van verwerker hebben.

Deze verwerking geschiedt rechtvaardig, behoorlijk en transparant, en dit in overeenstemming met de waarborgen inzake veiligheid en de geldende regelgeving. Huidige privacy statement verduidelijkt op welke wijze de gegevensverwerking gebeurt, welke bescherming wordt geboden en wat de rechten van de betrokkenen zijn.

De procedures van CrediSolv beantwoorden aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. (General Data Protection Regulation)

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking / Verwerker

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is in principe:

BVBA CrediSolv

Schaliënhoevedreef 20E

2800 Mechelen

KBO nr. 0832.756.876

In de schoot van de vennootschap wordt een privacy officer aangesteld, met de volgende contactgegevens:

Tel: +32(0)15.690.390

Fax: : +32(0)15.714.220

E-mail: privacy@credisolv.be

 

Voor zover CrediSolv zelf optreedt als verwerker, worden geen andere verwerkers toegelaten, tenzij mits uitdrukkelijk instemming van de verwerkingsverantwoordelijke.

Met elke verwerker (extern of intern) wordt een overeenkomst afgesloten, waarin de rechten en plichten inzake gegevensverwerking worden uiteengezet, en de nodige waarborgen worden opgenomen.

Enkel hiertoe gemachtigde personeelsleden en/of medewerkers van CrediSolv hebben toegang tot de persoonsgegevens, en kunnen tot verwerking overgaan. De personeelsleden en/of medewerkers worden uitgebreid geïnformeerd omtrent de vertrouwelijke aard van de gegevens, en genoten de gepaste opleiding.

 

 

Waarborgen

 

Credisolv neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen. CrediSolv draagt er bovendien zorg voor dat de gegevens beschermd zijn tegen verlies of vernietiging en dat de bestanden voldoende beschermd zijn tegen inbraken van buiten af.

Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van de klant en de servers van CrediSolv versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen. De server(s) waarop persoonsgegevens worden opgeslagen bevinden zich binnen de Europese Unie.

Een register wordt bijgehouden van de verwerkte persoonsgegevens, waarbij alle verwerkingsactiviteiten worden bijgehouden, alsook de identiteit van de verwerker en de doeleinden voor verwerking worden vermeld.

CrediSolv verbindt er zich toe om datalekken op te sporen, te rapporteren en te onderzoeken. Indien persoonlijke gegevens verloren zouden gaan of gestolen worden, waardoor de betrokkene schade lijdt, wordt deze betrokkene en de overheidsinstantie (Privacy Commissie) ingelicht binnen de 72 uur.

De gegevensverwerking beperkt zich in principe tot de Europese Unie.

 

 

U bent een klant

Klanten van CrediSolv geven uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens bij aanmaak van de klantenfiche.

Deze toelating heeft betrekking op de verwerking van de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoon / E-mail / Fax
 • BTW-nr.
 • Beroepsactiviteiten
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Kopie facturen, betalingsherinneringen, opdracht –en/of installatiedata, en alle data gerelateerd aan  geleverde goederen of diensten.

 

De gegevens worden aangewend voor de invordering van openstaande schuldvordering en aanverwante diensten, voor facturatie en communicatie.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst met CrediSolv, en ten hoogste tot vijf jaar na de beëindiging ervan.

De klant geeft uitdrukkelijk toelating om de persoonsgegevens over te dragen aan derden met het oog op de gerechtelijke invordering van de openstaande schuldvordering, en in het bijzonder aan advocaten, gerechtsdeurwaarder en andere gerechtelijk instanties, maar ook aan verzekeraars, schaderegelaars, agentschappen voor detectie en preventie van misdaad en fraude, dienstverleners, agenten, herverzekeraars, regelgevende instanties, organisaties voor geschillenregeling, professionele adviseurs, deskundigen, invorderaars, gezamenlijk of medeverzekerde partijen.

De klant heeft ten alle tijden de volgende rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens:

 • Informatie en toegang tot de gegevens
 • Correctie van de gegevens
 • Wissen van de gegevens
 • Overdracht van de gegevens aan derden
 • Bezwaar instellen tegen marketingpraktijken, geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 

Aan elk verzoek dienaangaande wordt door CrediSolv kosteloos gevolg gegeven binnen een termijn van hoogstens 30 dagen.

spacer

 U bent een leverancier

 

De verwerking van de persoonsgegevens van de leveranciers is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de leverancier en CrediSolv.

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoon / E-mail / Fax
 • BTW-nr.
 • Beroepsactiviteiten
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Kopie facturen, betalingsherinneringen, opdracht –en/of installatiedata, en alle data gerelateerd aan  geleverde goederen of diensten.

 

De gegevens worden aangewend voor bestellingen, facturatie en communicatie.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst met CrediSolv, en ten hoogste tot vijf jaar na de beëindiging ervan.

De klant heeft ten alle tijden de volgende rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens:

 • Informatie en toegang tot de gegevens
 • Correctie van de gegevens
 • Wissen van de gegevens
 • Overdracht van de gegevens aan derden
 • Bezwaar instellen tegen marketingpraktijken, geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 

Aan elk verzoek dienaangaande wordt door CrediSolv kosteloos gevolg gegeven binnen een termijn van hoogstens 30 dagen.

 

 

U bent een debiteur


De verwerking van de persoonsgegevens van de debiteur is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de klant, te weten de invordering van openstaande schulden.

Deze persoonsgegevens worden slechts overgedragen aan derden met dit specifieke oogmerk, te weten aan advocaten, gerechtsdeurwaarder en andere gerechtelijk instanties, maar ook aan verzekeraars, schaderegelaars, agentschappen voor detectie en preventie van misdaad en fraude, dienstverleners, agenten, herverzekeraars, regelgevende instanties, organisaties voor geschillenregeling, professionele adviseurs, deskundigen, invorderaars, gezamenlijk of medeverzekerde partijen.

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoon / E-mail / Fax
 • BTW-nr.
 • Beroepsactiviteiten
 • Burgerlijke staat
 • Gegevens betreffende de solvabiliteit
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Kopie facturen, betalingsherinneringen, opdracht –en/of installatiedata, en alle data gerelateerd aan  geleverde goederen of diensten door onze opdracahtgever(s).

 

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de invorderingsprocedure met CrediSolv, en ten hoogste tot vijf jaar na de beëindiging ervan.

De debiteur heeft ten alle tijden de volgende rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens:

 • Informatie omtrent welke gegevens verwerkt worden
 • Correctie van onnauwkeurige gegevens
 • Wissen van de gegevens (wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld)
 • Bezwaar instellen tegen marketingpraktijken, geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Aan elk verzoek dienaangaande wordt door CrediSolv kosteloos gevolg gegeven binnen een termijn van hoogstens 30 dagen.

 

Cookies

Op de website van CrediSolv wordt gebruik gemaakt van cookies die door de browser worden opgeslagen op de computer van de klant. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben zoals het onthouden van de taalkeuze (technische cookies), het volgen en opslaan van het surfgedrag op de website (tracking cookies) of sessie specifieke cookies (session cookies). Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

 

Update

Een privacy beleid is een evoluerend gegeven dat onderhevig is aan wijzigingen. Huidige versie van de privacy statement dateert van maart 2018.

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


Ons klantenportaal, uw garantie voor transparantie.
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer